REKISTERI- JA TIETOSUOJASELOSTE


Rekisterinpitäjällä on tietosuoja-asetuksen mukaan velvollisuus informoida selkeällä tavalla rekisteröityjä. Tämä seloste täyttää informointivelvoitteen.


Tämä on SN-Security Oy:n henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. 


Laadittu 05.02.2021 

Viimeisin muutos 08.02.2021

 

1. REKISTERINPITÄJÄN NIMI JA YHTEYSTIEDOT

SN-Security Oy / SN Shooting Range Y: 2736835-8

Yhteystiedot: Olarinluoma 7,02200 Espoo

Yhteystiedot rekisteriä koskevissa asioissa:

0104112801

contact@snsecurity.fi

2.REKISTERISTÄ VASTAAVA YHTEYSHENKILÖ

Omar Samadi, contact@snsecurity.fi, 0104112801

3. OIKEUSPERUSTE JA HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUS

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen oikeusperuste henkilötietojen käsittelylle on henkilön suostumus.

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on luoda käyttäjätunnukset asiakkkaalle ulkopuolisen palvelun tarjoamaan online- varausjärjestelmään (One4all Oy), yhteydenpitoon asiakkaisiin, asiakassuhteen ylläpitämiseen sekä, joissakin tilanteissa markkinointiin. Lisäksi ampumaratamme tiloissa on tallentava kameravalvonta omaisuuden turvaamiseksi sekä vahinkotapausten selvitykseen.

Tietoja ei käytetä automatisoituun päätöksentekoon tai profilointiin.

5.REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ

Rekisteriin tallennettavia tietoja ovat:

  • henkilön nimi 
  • yhteystiedot (puhelinnumero, sähköpostiosoite)
  • laskutustiedot
  • muut asiakassuhteeseen ja tilattuihin palveluihin liittyvät tiedot.

Tietoja säilytetään asiakassuhteen keston ajan. Mikäli asiakas ei ole ollut aktiivisena kokonaisen kalenterivuoden, poistetaan tiedot järjestelmästä.

Rekisteriin tallennettavia tietoja ovat myös kameravalvontajärjestelmän tallenteet. Valvontajärjestelmän tiedot poistuvat automaattisesti n. 2kk kuluessa tallennuksesta.

6. SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET

Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan asiakkaalta www-sivujen lomakkeella lähetetyistä viesteistä sähköpostitse, puhelimitse, sosiaalisen median palvelujen kautta, sopimuksista, asiakastapaamisista, asiakkaan asioidessa tiloissamme ja muista tilanteista, joissa asiakas luovuttaa tietojaan.

7. TIETOJEN SÄÄNNÖNMUKAISET LUOVUTUKSET EU:N TAI ETA-ALUEEN ULKOPUOLELLE

Tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti muille tahoille. 

Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

8. REKISTERIN SUOJAUKSEN PERIAATTEET

Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Kun rekisteritietoja säilytetään Internet-palvelimilla, niiden laitteiston fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti. 

Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joille tämä on työn suorittamisen kannalta välttämätöntä.

9. TARKASTUSOIKEUS JA OIKEUS VAATIA TIEDON KORJAAMISTA

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

10. MUUT HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYYN LIITTYVÄT OIKEUDET

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä ("oikeus tulla unohdetuksi"). Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa. Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).