JÄRJESTYSSÄÄNNÖT SN-SHOOTING RANGE


 Ampumarata-alue on jaettu kolmeen vyöhykkeeseen;

 1. Sisääntulo- ja aulatila - kaikki aseenkäsittely ehdottomasti kielletty
 2. Kylmä vyöhyke (Cold Zone) – ladattujen aseiden käsittely ehdottomasti kielletty
 3. Kuuma vyöhyke (Hot Zone) – ladattujen aseiden käsittely sallittu
 1. Jokaisen ampujan, sekä muiden ampumarata-alueella oleskelevien on noudatettava niitä ohjeita ja määräyksiä, joita radan käytöstä ja siellä oleskelusta on annettu tai annetaan, sekä huolehdittava siitä, että ei tuota vahinkoa radalle, toisille radalla liikkuville eikä vaaranna yleistä turvallisuutta, taikka aiheuta häiriöitä.
 2. Yleisestä järjestyksestä radalla huolehtii ensi sijassa radan pitäjän (SN-Security Oy) hyväksymät tai määräämät valvojat. Valvojien antamia ohjeita ampumapaikkojen käytöstä ja yleisestä käyttäytymisestä on noudatettava.
 3. Ampumaradalla saavat harjoitella ammuntaa ja aseenkäsittelyä SN-Security Oy:n henkilökunta, sekä muut luonnolliset ja oikeushenkilöt, joille radan pitäjä (SN-Security Oy) on antanut tai antaa luvan. Ampumaharjoituksesta vastaa ensisijaisesti varauksen suorittanut rekisteröitynyt henkilö, joka on vastuussa johdettaviensa tarkoituksenmukaisesta ja moitteettomasta käyttäytymisestä ampumaradalla.
 4. Radalla saa ampua vain vastuuhenkilön määrittämillä ampumapaikoilla ja -tasoilla, sekä sellaisella aseella mille asianomainen erityisrata on tarkoitettu. Ratalaitteisiin tai radan rakenteisiin tahallisesti tai tuottamuksellisesti ammuttu laukaus on kielletty, jonka aiheuttaman vahingon ampuja on velvollinen korvaamaan. Vahingonkorvaus on minimissään 150,00€ tai vahingosta aiheutuneet kulut. 
 5. Ratalaitteissa saa käyttää vain niihin tarkoitettuja tauluja (sovellettujen maalien käyttö on kielletty).
 6. Aseen saa ladata vain ampumapaikalla (HOT ZONE) ja rata-alueella liikuttaessa ase on aina pidettävä lataamattomana, lukko avattuna tai ase taitettuna tai mahdollisuuksien mukaan koteloon sijoitettuna.
 7. Ampumapaikalla ase on pidettävä aina suunnattuna ampumasuuntaan.
 8. Asetta ei saa käsitellä silloin, kun ampumapaikan etupuolella on henkilöitä.
 9. Radan teknisiä laitteita on lupa asentaa, muuntaa tai huoltaa vain niillä henkilöillä, jotka radan pitäjä (SN-Security Oy) on siihen määrännyt tai oikeuttanut.
 10. Kuulon suojaaminen on välttämätöntä.
 11. Ampujan on käytettävä suojalaseja ammunnan aikana.
 12. Asiattomien oleskelu ja liikkuminen ampumarata-alueella on kielletty.

Ammunta on keskeytettävä heti, jos;

 • ampumapaikan etupuolella todetaan asiaankuulumatonta liikettä
 • ampumapaikan etupuolella syttyy tulipalo
 • ihminen, eläin (koira, vast.) havaitaan ampumapaikan etupuolella
 • syntyy muu ampumaturvallisuuteen vaikuttava virhe
 • Vaaran huomannut on tällöin velvollinen huutamaan "SEIS" / "POIKKI" /"KESKEYTTÄKÄÄ", jolloin ammunta on heti keskeytettävä.

JÄRJESTYSSÄÄNTÖJEN EHDOTON NOUDATTAMINEN ON AMPUMARADAN TURVALLISUUDEN KULMAKIVI